Σε διαλογο με το τοπιο

Οι λευκοί κτιριακοί όγκοι εναλλάσσονται με τις επιβλητικές λιθοδομές και σταδιακά ενσωματώνονται στο βραχώδες ανάγλυφο.

1 2 3 4 5

side view